Статистик, хяналт, шинжилгээ үнэлгээ
ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН
БОЛОВСРОЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ... [ Дэлгэрэнгүй...]