Зорилго, зорилт, чиг үүрэг

Зорилго: Багш бүрийн хөгжлийг дэмжиж, эцэг, эх асран хамгаалагчийн оролцоо, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн "Суралцагч бүрийн хөгжил, төлөвшилд ахиц гаргах"-д оршино.

 

Зорилтууд:

 • Удирдлага, менежмент
 1. Сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааны зорилго, төлөвлөлтийг хамтын оролцоотой тодорхойлох соёлыг төлөвшүүлэх.
 2. Сургалтын байгууллагын үнэлгээг баримт нотолгоонд тулгуурлан хийж, үр дүнг тооцож, урамшуулах.
 3. Сургалтын байгууллагын орчны стандарт, шаардлагад нийцүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулж, байнгын хяналт тавьж шийдвэрлэх.
 • Багшийн хөгжил:
 1. Багш бүр хичээл сургалтын үйл ажиллагааг чанартай бэлтгэх, үр дүнтэй зохион байгуулах дадлыг хэвшүүлж, хөгжих.
 2. Багш бүр ажлын байранд мэргэжлээ тасралтгүй дээшлүүлэх, цаг баримтлах, үр дүнтэй ашиглах соёлд суралцах.
 3. Үндэсний сургагч, тэргүүлэх болон зөвлөх зэрэгтэй багш нар, ахмад багш нарын бүрэлдэхүүнтэй "Чадварлаг баг"-ийг байгуулж ажиллах.
 • Хүүхдийн хөгжил:
 1. Суралцагчдыг хоцролтгүй сургах, мэдлэг, чадвар эзэмших явц, үр дүнд тогтмол хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж урамшуулах.
 2. Цэцэрлэг, сургуулийн насны хүүхэд бүрийг боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулан сургах ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах.
 3. Хичээл сургалтаар олж авсан мэдлэг чадвараа, амьдралд хэрэглээ болгох дадал хэвшүүлэх.
 • Хамтын ажиллагаа:
 1. Хүүхдийн сурлага, хүмүүжил, хөгжил, хамгааллын асуудлаар, эцэг, эх, асран хамгаалагчтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, тэдний үүрэг хариуцлага, оролцоог нэмэгдүүлэх.
 2. "Дархан-444" хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, үр дүнг сайжруулах.
 3. Албан бус, насан туршийн боловсролын үйлчилгээний хүрээ, арга хэлбэрийг бүх насны хүн амын хэрэгцээнд нийцсэн байдлаар өргөжүүлэх.

Нийтлэгдсэн: 2019-10-22 17:00:00