ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

Дархан-Уул аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар нь Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас дэвшүүлэн гаргасан “Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын салбарын 2023-2024 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилт”-ыг бүрэн хэрэгжүүлж, орон нутгийн сургалтын байгууллагын менежмент, боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгын хүрээнд дараах 8 зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:

1.  Боловсролын багц хуулийн шинэчлэл, хүн амын өсөлт, шилжилт хөдөлгөөн, хот төлөвлөлт, шинэ суурьшлын бүсүүдийн зохион байгуулалттай уялдуулан ерөнхий боловсролын сургуулиудын бүтцийг шинэчлэх;

2. Бага насны хүүхдийн цогц хөгжлийг дэмжих арга хэмжээ, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж, цэцэрлэгийн хүүхэд бүрт эрүүл мэнд, хоол тэжээл, хөгжил, хамгаалал, боловсролын цогц үйлчилгээг чанартай хүргэх;

3. Сургууль, цэцэрлэг бүр хамтын оролцоо, үнэлгээ, шинжилгээнд үндэслэн өөрийн онцлог, сурагчдынхаа хэрэгцээ, хүний хөгжилдөө тулгуурласан менежментийн загвар боловсруулж хэрэгжүүлэх; Үүнтэй уялдуулан БШУГ-ын дэргэд “Боловсролын бодлогын зөвлөл” байгуулан ажиллах;

4. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас батлан хэрэгжүүлж буй “Боловсрол-2032”, “Чадварлаг багш-Дархан” хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж боловсролын чанар, багшийн хөгжилд ахиц гаргах;

5. “Миний сургууль” цогц судалгааг ерөнхий боловсролын сургуулиудад хийж ялгаатай хэрэгцээтэй бүх хүүхдүүдийг боловсролд тэгш хамруулан сургах стратегийг жигд хэрэгжүүлэх;

6. Аймгийн “Багш хөгжлийн төв”-ийг багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институц хэлбэрээр хөгжүүлж багш нарын мэргэжлийн өсөлт, хөгжлийг орон нутагтаа чанартаа олгох орчин, чадамжийг бүрдүүлэх;

7. Багшийн мэргэжлийн хөгжлийн бүлгийг дэмжиж, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн, үнэлгээ, судалгаанд үндэслэн багшийг чадавхжуулах, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;

8. Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа үр дүнг индексээр үнэлэх тогтолцоог нэвтрүүлж, хамтын ажиллагааг сайжруулан, хөгжих боломжийг нэмэгдүүлэх.

 


Нийтлэгдсэн: 2024-01-02 17:00:00