Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
                 

Нийтлэгдсэн: 2019-12-03 10:15:00
БАТЛАВ.  БСУГ-ЫН ДАРГА                         Б.ГАНТУЛГА
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН УРЛАГИЙН  ГАЗРЫН 2019 - 2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ЗОРИЛГО: Багш бүрийн хөгжлийг дэмжиж, эцэг эх асран хамгаалагчийн оролцоо, хамтын ажиллагааг өргөжүүлж  “Суралцагч бүрийн хөгжил, төлөвшилд ахиц гаргах”   
                                   
ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТУУД д/д ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАМРАХ ХҮРЭЭ 2019 он 2020 он БСУГ-ЫН ХАРИУЦАХ АЛБАН ТУШААЛТАН   ХАМТРАН АЖИЛЛАХ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАН
VIII сар IX сар X сар XI сар XII сар I сар II сар III сар IV сар V сар VI сар VII сар
НЭГ. УДИРДЛАГА МЕНЕЖМЕНТ
ЗОРИЛТ 1: Сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааны зорилго, төлөвлөлтийг хамтын оролцоотой тодорхойлох соёлыг төлөвшүүлэх; 1 Байгууллага бүрийн жилийн ажлын төлөвлөлт, хөтөлбөр боловсруулалттай танилцах, чиглэл өгөх \байгууллагын ил тод байдал-цахим сайтын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, able дотоод сүлжээ\ ЕБС-27
Цэцэрлэг-46
  Жилийн турш     Ажлын хэсэг  ЕБС, СӨББ
2 "Боловсролын чанарын шинэчлэл" төслийг чанартай хэрэгжүүлэх   VIII, XI, XIV, XVIII, Од, Оюуны ирээдүй цогцолбор сургуулийн бага ангийн багш,сурагчид   жилийн турш  Б.Өнөрбаян VIII, XI, XIV, XVIII, Од, Оюуны ирээдүй цогцолбор сургууль 
3 Сургуулийн өмнөх бага дунд боловсролын статистик мэдээлэл нэгтгэх, хянах, боловсролын удирдлагын мэдээллийн системийг бүрдүүлэх ЕБС-27
Цэцэрлэг-46
  БДБ 1-19
СӨБ01-07
БДБ-14, 15, 18 СУ-17 БДБ17, СӨБ07-09     БДБ-19-21
ЕБС, СӨБ-дэвшилт
төгсөлт
Д.Соёлмаа ЕБС-иудын сургалтын менежерүүд
4 ЕБС, цэцэрлэгүүдийн 2021 оны төсвийн төсөл, 2022-2023 оны төсвийн төсөөллийн тоон мэдээллийг тулгах, нэгтгэх ЕБС-27
Цэцэрлэг-46
                    VI/15-VII/10 Д.Соёлмаа ЕБС-иудын сургалтын менежерүүд
Цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч нар
5 Аймгийн хэмжээний даалгаврын сангийн программ хангамжтай болох, судлагдахуун бүрээр шаардлага хангасан даалгавар бүхий сан бүрдүүлэх, ашиглах ЕБС-иудын удирдах ажилтан, багш, суралцагчид     сангийн программ  сан бүрдүүлэх, ашиглах   Мэргэжилтнүүд Боловсролын Үнэлгээний Хөгжлийн Төв ТББ, ЕБС-ийн багш нар
  6 Ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах \аймгийн саблар байгууллага бүр\ ЕБС, СӨББ   Жилийн турш     Е.Өсөхбаяр ЕБС, СӨББ-уудын ёс зүйн хороо
ЗОРИЛТ 2: Сургалтын байгууллагын үнэлгээг баримт нотолгоонд тулгуурлан хийж, үр дүнг тооцож, урамшуулах 1 ЕБС болон СӨББ-иудын  үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх ЕБС-27
Цэцэрлэг-46
      хуваарийн дагуу               Ажлын хэсэг  ЕБС, СӨББ
2 "Индексийн шалгалт-2020"-ыг зохион байгуулах Мэргэжлийн бүх багш нар     3 дахь
7 хоног
  2 дахь 7 хоног       3 дахь
7 хоног
      Мэргэжилтнүүд  ЕБС
3 Аймгийн тэргүүний сургууль, цэцэрлэг шалгаруулах,  болон сурлага, урлаг, спортоор амжилт гаргасан багш, суралцагч, ажилтны ажлын үр дүнг тооцож урамшуулах ЕБС-27  Цэцэрлэг-46   2-4 дахь
7 хоног
1 дэх
7 хоног
              1 дэх
7 хоног
  Ажлын хэсэг АЗДТГ, БТСГ, ЕБС, СӨББ
4 Боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх(хамтарсан баг) 2019 онд хамрагдаагүй ЕБС, цэцэрлэгүүд       Хуваарийн дагуу         Хуваарийн дагуу       Д.Соёлмаа Аймгийн Статистикийн Хэлтэс, Эрүүл мэндийн Газрын улсын байцаагч нар
5 Суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд боловсролын бичиг баримт олгох ажлыг зохион байгуулах ЕБС-иудын 9, 12 дугаар ангийн суралцагчид                     2 дахь 7 хоног   БСУГ-ын мэргэжилтнүүд, ЕБС-иудын сургалтын менежерүүд БСШУСЯ
БСМС-ийн баг
ЗОРИЛТ 3: Сургалтын байгууллагын орчны стандарт, шаардлагад  нийцүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулж, байнгын хяналт тавьж шийдвэрлэх; 1 Сургалтын орчин бүрдүүлэх үйл ажиллагаатай танилцах, үүрэг чиглэл өгөх /хичээлийн шинэ жил, өвөлжилтийн бэлтгэл, урсгал засвар, эрсдлийн үнэлгээ/  ЕБС-27
Цэцэрлэг-46
VIII/
15-20
хуваарийн дагуу                   Ажлын хэсэг  ЕБС, СӨББ
2 Үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжин ажиллах, хяналт тавих, зөвлөх үйлчилгээ Төрийн болон хувийн хэвшлийн сургуулиудын бага ангийн сурагчид    жилийн турш  Б.Өнөрбаян ЕБС, ХХААГазар
ХОЁР. БАГШИЙН ХӨГЖИЛ
ЗОРИЛТ 4: Багш бүр хичээл сургалтын үйл ажиллагааг чанартай бэлтгэх, үр дүнтэй зохион байгуулах дадлыг хэвшүүлж, хөгжих 1 Багш нарын сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, хичээлийн бэлтгэлтэй танилцах, дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөн туслах СӨББ, ЕБС-ийн багш нар Сард 1-2 удаа     Мэргэжилтнүүд  ЕБС, СӨББ
2 Сургуулийн судлагдахуун бүрийн ЗАН хичээлийн бэлтгэл хангалтыг сайжруулахад хамтран зохион байгуулах СӨББ, ЕБС-ийн багш нар   жилийн турш     Мэргэжилтнүүд  ЕБС-ийн ЗАН
3 Залуу багш нарыг чадавхжуулах сургалт, зөвлөн туслах ажлыг зохион байгуулах СӨББ, ЕБС-ийн багш нар   Сард 1 удаа     Мэргэжилтнүүд Судлагдахууны зөвлөн туслах баг
4 Нэгж хичээлийн хөтөлбөрийг иж бүрэн боловсруулах, хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэх үйл ажиллагааны туршлага солилцох уулзалт, зөвөлгөөн  СӨББ, ЕБС-ийн багш нар         3 дахь 7 хоног       2 дахь 7 хоног       Мэргэжилтнүүд  ЕБС, СӨББ
ЗОРИЛТ 5: Багш бүр ажлын байранд мэргэжлээ тасралтгүй дээшлүүлэх, цаг баримтлах,  үр дүнтэй ашиглах  соёлд суралцах 1 Мэргэжил дээшлүүлэх орон нутгийн сургалт зохион байгуулах /шалгалт, сорилын үр дүнд шинжилгээ хийх,/  БСУГ-ын мэргэжилтэн, сургалтын менежер, СӨББ, ЕБС-ийн багш, ЗАН-ийн ахлагч нар,     3 дахь 7 хоног                   Мэргэжилтнүүд БМДИ, БХ, их дээд сургуулиуд
2 "Шилдэг илтгэл-2020" уралдаан зохион байгуулах СӨББ, ЕБС-ийн багш нар       I шат   II шат   улсад         Мэргэжилтнүүд
Ажлын хэсэг
БСУГ 
3 Багш нарын дунд "Ур чадвар"-ын уралдаан зохион байгуулах  СӨББ, ЕБС-ийн багш нар       I, II шат                 Мэргэжилтнүүд
Ажлын хэсэг
БСУГ 
4 Судлагдахуун бүрийн багш нарын сургалт семинар, заах аргын нэгдлийн ажил зохион байгуулах СӨББ, ЕБС-ийн багш нар     4 дэх
 7 хоног
    2 дахь 7 хоног     1 дэх
 7 хоног
      Мэргэжилтнүүд  ЕБС
5 ЕБС-ийн сургалтын менежерүүд, цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч нарт сургалт, семинар зохион байгуулах  сургалтын менежер, эрхлэгч, арга зүйч     3, 4 дэх
 7 хоног
2 дахь 7 хоног         4 дахь 7 хоног       Д.Соёлмаа
Б.Өнөрбаян Д.Бат-Өлзий
 ЕБС
ЗОРИЛТ 6: Үндэсний сургагч, зөвлөх, тэргүүлэх зэрэгтэй болон ахмад багш нарын бүрэлдэхүүнтэй "ЧАДВАРЛАГ БАГ"-ийг байгуулж ажиллах 1 Тэргүүлэх ба түүнээс дээш зэрэгтэй багш нарын судалгааг гаргаж "Чадварлаг баг" бүрдүүлэх, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хянах СӨБ, ЕБС-ийн мэргэжлийн зэрэгтэй багш нар, ахмад багш нар   3 дахь
 7 хоног
хуваарийн дагуу     Ажлын хэсэг Ахмад багш нарын холбоо
ЕБС, СӨББ
2 "Чадварлаг баг"-ийн үйл ажиллагаа, үр дүнгийн тайлагнах, үр дүнг тооцож урамшуулах Нийт ЕБС болон СӨББ                   3 дахь
 7 хоног
    Мэргэжилтнүүд
Багийн ахлагч нар
Ахмад багш нарын холбоо
ЕБС, СӨББ
ГУРАВ. ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ
ЗОРИЛТ 7: Суралцагчдыг хоцрогдолгүй сургах, мэдлэг, чадвар эзэмших явц, үр дүнд тогтмол хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж урамшуулах;   1 Улсын төрөлжсөн олимпиад зохион байгуулах ЕБС-27 багш, сурагчид               хуваарийн дагуу       Мэргэжилтнүүд ЕБС
2 Боловсролын чанарын үнэлгээний судалгааг зохион байгуулах Сонгогдсон сургууль, ангийн суралцагчид               2 дах 7 хоног         БСУГ-ын мэргэжилтнүүд Боловсролын Үнэлгээний Төв
3 Бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдээс улсын шалгалт авах ажлыг зохион байгуулах ЕБС-иудын 5, 9, 12 дугаар ангийн суралцагчид                   хуваарийн дагуу   БСУГ-ын мэргэжилтнүүд Боловсролын Үнэлгээний Төв
4 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл хийх, давтлага шалгалтыг зохион байгуулах ЕБС-иудын 12 дугаар ангийн суралцагчид             журмын дагуу   3 дахь 7 хоног   Д.Соёлмаа Боловсролын Үнэлгээний Төв
5 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын сорил зохион байгуулах ЕБС-иудын 12 дугаар ангийн суралцагчид       2 дахь
 7 хоног
          2 дахь 7 хоног     БСУГ-ын мэргэжилтнүүд, ЕБС-иудын сургалтын менежерүүд УИХ-ын гишүүд
 Боловсролын Үнэлгээний Төв
 ЕБС-иуд
6 ЕБС төгсөгчдөд мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ажлыг зохион байгуулах ЕБС-иудын 12 дугаар ангийн суралцагчид     хуваарийн дагуу                 БСУГ-ын мэргэжилтнүүд, ЕБС-иудын сургалтын менежерүүд БМИҮЗ-ийн ажлын алба
Боловсролын Үнэлгээний Төв
Их дээд сургуулиуд
7 Гүнзгийрүүлсэн сургалттай анги бүлгийн аттестатчлалын шалгалт Гүнзгийрүүлсэн сургалттай ЕБС-ийн анги, бүлэг                   2 дахь
7 хоног
    Хариуцсан мэргэжилтнүүд ЕБС
ЗОРИЛТ 8: Цэцэрлэг, сургуулийн насны бүх хүүхдийг боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулан сургах ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах 1 2-18 насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн судалгааг бодитой гаргах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд нөлөөллийн ажил хийх  ЕБС, СӨББ      4 дэх 7 хоног                   Д.Бат-Өлзий Аймгийн СӨББ 7-р цэцэрлэг 
2 Цэцэрлэг, сургуулийн насны хүүхдийн элсэлтийн үйл ажиллагаанд хамтран ажиллах, хяналт тавих  ЕБС, СӨББ  3 дахь
7 хоног
                2 дахь
7 хоног
    Б.Өнөрбаян
Д.Бат-Өлзий
ЕБС
3 Сургууль завсардсан болон сургуульд огт суралцаагүй хүүхэд, залуучуудыг сургалтад хамруулан боловсрол нөхөн олгох,  сургуульд шилжүүлэн суралцуулах ажлыг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах  ЕБС                   2 дахь
7 хоног
    Ч.Эрдэнэбилэг ЕБС 
ЗОРИЛТ 9: Хичээл сургалтаар олж авсан мэдлэг чадвараа, амьдралд хэрэглээ болгох, дадал хэвшүүлэх 1 Суралцагчдын эрүүл мэндийн боловсролын мэдлэгийг дээшлүүлэх, зөв зан үйлд суралцуулах сургалт зохион байгуулах                               ЕБС-ын  9-12 ангийн сурагчид   Хуваарийн дагуу Б.Өнөрхүү ЕБС, Эрүүл мэндийн
"Гоё гоё төв"
2 "Эрчим хүч хэмнэх" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд   сургалт, сургагч багш бэлтгэх ЕБС-ийн багш, сурагч     2 дахь 7 хоног                   Ч.Эрдэнэбилэг ЕБС, Дулааны шугам сүлжээ ХХК
3 Уламжлалт тоглоом наадгай сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах / ЕБС-ийн бага ангийн сурагчид           хуваарийн дагуу           Г.Нарангэрэл Аймгийн Музей
4 Суралцагчдад гэрийн даалгаврыг нас сэтгэхүйн онцлогт тохируулан өгөх, гүйцэтгэлд хяналт тавих, ачаалалыг тохируулах чиглэлээр ажил зохион байгуулах ЕБС-ийн сурагчид   Жилийн турш   БСУГ-ын мэргэжилтнүүд ЕБС
ДӨРӨВ. ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
ЗОРИЛТ 10: Хүүхдийн сурлага, хүмүүжил, хөгжил, хамгааллын асуудлаар, эцэг, эх, асран хамгаалагчтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, тэдний үүрэг хариуцлага, оролцоог нэмэгдүүлэх; 1 "Дархан - 333" хүүхдийн дуу хоолой ЕБС, СӨББ    Жилийн турш      Ч.Эрдэнэбилэг ЕБС, СӨББ
2 Байгууллагын багш, ажилчдын дунд "Цэнэглэх цаг" үйл ажиллагаа явуулах ЕБС, СӨББ    Улиралд 1 удаа   БСУГ-ын мэргэжилтнүүд ЕБС, СӨББ
3 Дэлхийн усны өдрийг тэмдэглэх ЕБС-ийн сурагчид               III/22          Ч.Эрдэнэбилэг БОАЖГ, Дархан Ус суваг ХК
  Өсвөрийн байгаль хамгаалагч бүлгэмүүдийн сурагчдын чуулга уулзалт зохион байгуулах ЕБС-иудын бүлгэмийн сурагчид     1 дэх
7 хоног
                  Б.Өнөрхүү БОАЖГ
4 "Сонирхолтой газар зүй" багийн тэмцээн зохион байгуулах ЕБС-иудын IX ангийн сурагчид       4 дэх 7 хоног                 Б.Өнөрхүү Оюуны ирээдүй цогцолбор
5 "Оюуны хурд 10:10:10  математикийн стандарт олимпиад  зохион байгуулах VI-XII ангийн сурагчид         2 дахь 7 хоног               Б.Алтанчимэг Оюуны ирээдүй цогцолбор
6 Бага ангийн багш, сурагчдын дунд "Дугуйн арга" -ыг түгээн дэлгэрүүлэх Нийт ЕБС-ийн ББ-ын
багш нар
жилийн турш Б.Өнөрбаян  ЕБС, Үндэсний сургагч багш Ц.Баттогтох
7 Дархан талст салбар зөвлөлийн нэрэмжит бүсийн багийн олимпиад зохион байгуулах VI-XII ангийн сурагчид, залуу багш нар         2 дахь
 7 хоног
              Д.Соёлмаа Дархан талст салбар зөвлөл, Оюуны ирээдүй цогцолбор
8 " Алтан үсгийн баяр" зохион байгуулах ЕБС-ийн VI-XII анги БАГ             2 дахь 7 хоног           Д.Оюунбилэг ЕБС-иуд 
9 Сэтгэлд хоногшсон шүлгүүд анги нийтийн " БУУХИА УРАН УНШЛАГА" ЕБС-ийн VIII анги           3 дахь
7 хоног
            Д.Оюунбилэг 1-р сургууль, Дархан Ус Суваг ХК
10 Эрүүл мэндийн багийн олимпиад зохион байгуулах ЕБС-ийн сурагчид               3 дахь
7 хоног
         Б.Өнөрхүү ЭМГ, Саран клиник эмнэлэг
11 "Бишгүүр" хөгжмийн аварга шалгаруулах уралдаан зохион байгуулах III-VII ангийн сурагчид                   2 дахь 7 хоног     Г.Нарангэрэл Шинэ алхам сургууль
12 "Нэг тэрбумаараа тэмцье" хөдөлгөөн нөлөөллийн ажил зохион байгуулах ЕБС-иудын ахлах ангийн сурагчид               III/07          Ч.Эрдэнэбилэг Насан туршийн боловсрол төв
13 Монголын нууц товчоо "Эх түүхийн цагаан толгой" түүхийн багийн олимпиад зохион байгуулах ЕБС-иудын X ангийн сурагчид       XI/26                  Ч.Эрдэнэбилэг Оюуны ирээдүй цогцолбор
14 Мини волейболын тэмцээн зохион байгуулах V-IX ангийн сурагчид               2 дахь 7 хоног          Е.Өсөхбаяр 1-р сургууль
15 Хөнгөн атлетикийн тэмцээн зохион байгуулах IV-VIII ангийн сурагчид   3 дахь
 7 хоног
                     Е.Өсөхбаяр 1-р сургууль
16 "Классика" төгөлдөр хуурын улсын уралдаан зохион байгуулах ЕБС-ийн сурагчид                 3 дахь
 7 хоног
      Г.Нарангэрэл Оюуны ирээдүй цогцолбор
17 "New image"  уралдаан зохион байгуулах ЕБС-ийн сурагчид                 4 дэх
7 хоног
      Е.Өсөхбаяр 15-р сургууль
18 "Полифони" дууны наадам зохион байгуулах ЕБС-ийн сурагчид       4 дэх 7 хоног                 Г.Нарангэрэл 15-р сургууль
19 Монголын Хүүхдийн Спортын VI наадмын шигшээ тэмцээнд спортын 24 төрлөөр оролцох ЕБС-ийн сурагчид       сард                 Е.Өсөхбаяр Биеийн тамир, спортын газар
20 Өсвөр үеийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг спортын 25 төрлөөр зохион байгуулах ЕБС-ийн сурагчид       сард                 Е.Өсөхбаяр Биеийн тамир, спортын газар
21 Хүн амын бие бялдрын хөгжил чийрэгжилтийн төвшин тогтоох сорил авах СӨББ-ын хүүхэд, ЕБС-ийн сурагчид   хуваарийн дагуу           хуваарийн дагуу     Е.Өсөхбаяр Биеийн тамир, спортын газар
22 ЕБС-иудад очиж “Номтой өдөр” нүүдлийн номын сангийн үйлчилгээ үзүүлэх; ЕБС-ийн сурагчид             хуваарийн дагуу       Г.Нарангэрэл  Төв номын сан
23 Өсвөрийн аврагч буухиа тэмцээн зохион байгуулах ЕБС-ийн ахлах, дунд ангийн сурагчид     4-р улиралд               Ч.Эрдэнэбилэг Онцгой байдлын газар
24 “Гамшгийн аюул дэлхий дахинд” зохион бичлэгийн тэмцээн ЕБС-ийн ахлах, дунд ангийн сурагчид     4-р улиралд               Д.Оюунбилэг Онцгой байдлын газар
25 "Гал тоглоом биш” гар зургийн уралдаан СӨБ, ЕБС-ийн нийт хүүхэд, суралцагчдад           1-р улиралд          Е.Өсөхбаяр Онцгой байдлын газар
26 Гар зургийн уралдаан зохион байгуулах ЕБС-ийн сурагчид                   2 дахь 7 хоног      Е.Өсөхбаяр Татварын хэлтэс
27 Зохион бичлэгийн уралдаан зохион байгуулах ЕБС-ийн сурагчид                   2 дахь 7 хоног      Д.Оюунбилэг Татварын хэлтэс
28 Ахлах ангийн сурагчдад татварын сэдэвт хичээл орох ЕБС-ийн сурагчид                   2 дахь 7 хоног      Ч.Эрдэнэбилэг Татварын хэлтэс
29 "Хүслийн шинэ жил" хүүхдийн шинэ жилийн цэнгүүн зохион байгуулах Аймгийн нийт хүүхдүүд         4 дэх 7 хоног               Г.Нарангэрэл Залуучууд театр
30 “Найргийн даага” оны шилдэг шүлэг шалгаруулах аймгийн уралдаан зохион байгуулах; ЕБС-ийн сурагчид       XI/17