Хичээл 11 дүгээр анги

Дархан-Уул аймгийн ЕБ-ын сургуулийн багш нарын бэлтгэсэн цахим хичээлүүдээс \11-р анги\
1. Дизайн технологи /эм/
https://www.youtube.com/watch…
2. Дизайн технологи /эр/
https://www.youtube.com/watch…
3. Эрүүл мэнд
https://www.youtube.com/watch…
4. Биеийн тамир
https://www.youtube.com/watch…
5. Газарзүй
https://www.youtube.com/watch…
6. Мэдээлэл технологи
https://www.youtube.com/watch…
7. Монгол хэл
https://www.youtube.com/watch…
8. Уран зохиол
https://www.youtube.com/watch…
9. Үндэсний бичиг
https://www.youtube.com/watch…
10. Англи хэл
https://www.youtube.com/watch…
11. Математик
https://www.youtube.com/watch…
12. Түүх
https://www.youtube.com/watch…
13. Нийгэм судлал
https://www.youtube.com/watch…
14. Иргэний боловсрол
https://www.youtube.com/watch…
15. Хими
https://www.youtube.com/watch…
16. Биологийн хичээл
https://www.youtube.com/watch?v=F1Ujiqr2KR8&feature=youtu.be
17. Физикийн хичээл
https://www.youtube.com/watch?v=HV9Q9bwmVLI&feature=youtu.be
Үндэсний уламжлалт гар оёдол "Зүү ороох"


Нийтлэгдсэн: 2020-02-13 08:15:25