СӨБ хичээл

Дархан-Уул аймгийн СӨБ-ын багш нарын бэлтгэсэн цахим хичээлүүдээс \Ахлах бүлэг\
Математикийн энгийн төсөөлөл https://youtu.be/x28QUpXaxmg
Хэл ярианы хичээл https://youtu.be/w0Nfki6pK5g
Дүрслэх урлаг https://youtu.be/u6YfpmRvQa4
Хөдөлгөөн-Эрүүл мэнд https://youtu.be/h7vJp9WeQnQ
Байгаль нийгмийн орчин https://youtu.be/Ai1pOL0sBtk
Математикийн энгийн төсөөлөл https://youtu.be/rYet9NqmjIA
Хэл ярианы хичээл https://youtu.be/IItNJ_MkPvI
Дүрслэх урлаг-Технологи https://youtu.be/eOqbvmQqFNE
Байгаль нийгмийн орчин https://youtu.be/GkBq-cSUJiA
Математикийн энгийн төсөөлөл https://youtu.be/QMZ7WOgVrEE
Хөдөлгөөн-Эрүүл мэнд https://youtu.be/A8pgLNnt0YY


Нийтлэгдсэн: 2020-02-13 08:19:29