ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ЗАХИАЛГА

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ЗАХИАЛГА

2023.04.05                                                                                                                                                                   Дархан-Уул аймаг

Д/Д

Байгууллага

Ажлын байрны нэр

Албан тушаалын ангилал зэрэглэл

Орон тоо

Сул орон тоо гарсан үндэслэл

Сул орон тоо гарсан шийдвэрийн огноо, дугаар

  1.  

Боловсрол шинжлэх ухааны газар

Статистик мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Төрийн захиргаа

 ТЗ-8

1

Шилжин ажилласан

Боловсрол шинжлэх ухааны газрын даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн Б/19 дүгээр тушаал

  1.  

Боловсрол шинжлэх ухааны газар

Шинжлэх ухаан, технологи, инноваци, дээд боловсрол, мэргэжлийн боловсролын сургалт, багшийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн

Төрийн захиргаа

 ТЗ-8

1

Шинэ орон тоо

Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 01-А/146

  1.  

Боловсрол шинжлэх ухааны газар

Гадаад хэлний боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

Төрийн захиргаа

 ТЗ-8

1

Шилжин ажилласан

Боловсрол, соёл урлагийн газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Б/04 дүгээр тушаал

  1.  

Боловсрол шинжлэх ухааны газар

Мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн

Төрийн захиргаа

 ТЗ-8

1

Шилжин ажилласан

Боловсрол шинжлэх ухааны газрын даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн Б/20 дугаар тушаал

  1.  

Боловсрол шинжлэх ухааны газар

Хөгжмийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

Төрийн захиргаа

 ТЗ-8

1

Шинэ орон тоо

Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 01-А/146

  1.  

Боловсрол шинжлэх ухааны газар

Биеийн тамирын боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

Төрийн захиргаа

 ТЗ-8

1

Шинэ орон тоо

Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 01-А/146

 


Нийтлэгдсэн: 2023-04-06 16:29:04